Header

Islamske zaštitne dove


Ajet i dova koji, kada izgovorimo, neće biti a da Allah neće dati svome robu bolje od onog što je izgubio Kaže Ummu Seleme, radijallahu anha: “Čula sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Kojeg god roba (čovjeka) zadesi kakva nevolja, pa kaže:...

Inna lillahi ve inna ilejhi radži'un, Allahumme'džurni fi musibeti ve ahlif li hajren minha (Svi smo Allahovi i svi se Njemu vraćamo. Allahu moj, podari mi nagradu za moju nevolju i daj mi ono što je bolje od nje) – Allah će ga sigurno nagraditi za njegovu nevolju i dat će mu ono što je bolje.’ (Muslim)


Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: "Onaj ko sedam puta kaže ove riječi, kada osvane i zamrkne, biće mu dovoljno da riješi dunjalučke i ahiretske brige:

حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم

"Hasbijellahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-azimi" (Dovoljan mi je Allah - nema drugog boga mimo Njega, na Njega se oslanjam, On je Gospodar Arša Veličanstvenog)

(Et-Tirmizi. Ovaj je hadis pouzdanim ocijenio šejh el-Albani.)Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: “Ko izgovori ove riječi kad osvane Allah će četvrtinu njegova tijela osloboditi od Vatre, a ako to izgovori četiri puta, Allah će ga u potpunosti osloboditi od Džehennema:...

"ALLAHUMME INNI UŠHIDUKE VE UŠHIDU HAMELETE ‘ARŠIKE VE MELAIKETEKE VE DŽEMIA‘ HALKIKE ENNEKE ENTALLAHU LA ILAHE ILLA ENTE VAHDEKE LA ŠERIKE LEKE VE ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUKE VE RESULUKE"

(Allahu, jutro dočekah pozivajući Tebe za svjedoka i pozivajući za svjedoka meleke koji nose Tvoj prijesto – da si ti Allah, nema istinskog božanstva osim Tebe, Jedinog, Koji nemaš saučesnika, i da je Muhammed Tvoj rob i poslanik).”

(Ebu Davud i El-Buhari)DOVE ZA ZAŠTITU I ČUVANJE

Muhammed a.s. je rekao: "Ko kaže kada osvane i omrkne "Hasbijellahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-aršil-azimi" sedam puta, biće mu dovoljno da riješi dunjalučke i ahiretske brige.

Muhammed a.s. je rekao "Kul huvallahu ehad, Kul euzu birabbil-felek i kul-euzu bi rabbi nas, ko bude učio jutrom i večeri, dovoljno mu je to kao zaštita od svakog zla"

Nakon sabah namaza ko pruci "Subhanallahil-azim ve bi hamdihi ve la havle ve la kuvete illa billah" Allah dž.š. će ga sačuvati od četiri stvari, ludila, elefantijazisa (vrsta gube, lepre) slijepila i paralize.

Ko prouči deset puta jutrom , deset puta tokom večeri i deset puta prije spavanja: "La havle ve la kuvvete illa billahi" to će mu odstraniti ovosvjetske brige za vrijeme spavanja, šejtanske spletke noću i Allahovu srdžbu svitanjem dana.

DOVA PROTIV UROKA
Bismila, "Euzu bi kelimati llahitameti ve min kuli šejtan ve hametin ve min kuli ajnin lametin euzu bi kelimati llahitamati min šeri ma haleka ve muavezetejni", Fatiha

DOVA ZA ZAŠTITU OD STRAHA I BRIGA

Kada te zadesi kakva briga prouči i Allah dž.š. će ti olakšati:

"Ja hajju ja kajjumu bi rahmetike estegisu"

Oni koji budu izgovarali "La ilahe illellahu" neće osjetiti samoću prilikom smrti, u kaburima i prilikom proživljavanja, a ko uči " La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej¨in kadir" imat će nagradu kao da je oslobodio četiri roba od Ismailovog potomstva

Kad si u problemima uči dovu: "La ilahe illellahu-azimul-halimu la ilahe illellahu rabbul aršil-azim, la ilahe illellahu rabbul ssemavati ssebi¨ve rabbul-aršič-kerim"

Kada te glava zaboli, nakon namaza, desnom rukom potari glavu i prouči: "Bismillahillezi la ilahe gajruhu errahmanirrahimi Allahumme ezhibi anni el-hemme vel-hazene"

Kada se bojiš uči: "Hasbijellahu ve ni¨mel-vekil, ve ni¨mel mevla, ve ni¨mel vesir"

Biće spašen onaj koga zadesi kakav problem i iskušenje ako bude molio dovom: "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezalimine"

DOVA SIGURNOSTI
Bismila:"Allahume inni ehafuke ve ehafu men la jehafuke vehfazni min šeri men la jehafuke ja hafijel eltafi nedlina mima nehafu" FatihaZAŠTITNE DOVE ZA DJECU

Esselamu alejkum, pročitala sam na vašoj stranici da roditelji za svoju malu djecu mogu učiti jutarnji i večernji zikr, zanima me, da li se može i ako može na koji način, učiti zikr pred spavanje maloj djeci, kako recimo ne bi imali ružne snove i uznemiravanja od džinna i sl? Allah vas nagradio na trudu koji ulažete na ovoj stranici.

ODGOVOR:

Učenje određenog zikra (dove, sure i ajeti) pred spavanje, preporučio je i učio Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kako je došlo u sahih predajama. Zbog toga svaki musliman pred spavanje, da bi bio zaštičen od šejtana (džinna), ružnih snova, nesanice i sl, treba uraditi sljedeće:

– Uzeti abdest kao za namaz

– Obući čistu pidžamu

– Očistiti posteljinu

– I proučiti zikr pred spavanje na sljedeći način:

1) Sjesti na krevet i skupiti šake te u njih proučiti po tri puta sure: Ihlas, Felek i Nas, onda puhnuti u šake, a zatim potrati dlanovima čitavo tijelo koliko si u mogučnsoti, počevši od glave. Aisa,radijallahu ‘anha , prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, svaku noć, kada bi legao u postelju, sakupio ruke i proučio, pušući u njih: Kul huvallahu ehad, Kul e’uzu bi Rabbi-l-felek i Kul e’uzu bi Rabbi-n-nas, a onda bi rukama potrao po svome tijelu, počevši od glave i lica, pa sve dokle bi mogao doprijeti. To je činio tri puta. (Sahihu-l-Buhari)

2) Učenje Ajetul kursije. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem:” Kada legneš u postelju, prije nego zaspeš prouči Ajetul-kursijju. Allah će ti odrediti čuvara da ti se šejtan ne približi tokom noći sve do sabaha. (Sahihu-l-Buhari)

3) Učenje posljednja dva ajeta sure El-Bekare. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem:“ “Ko naveče prouči posljednja dva ajeta sure El-Bekare (Amenerresulu), biće mu dovoljna zaštita te noći”. (Buharija i Muslim).

4) Postoje još određene dove i zikrovi koji se uče pred spavanje, ali sam ovo samo naveo zbog prirode pitanja.

Dakle, ako imamo malu djecu koja još nisu naučili sure, ajete i dove koje se uče pred spavanje, njihov roditelj to može uraditi za njih na sljedeći način. Sjesti će pored njihovog kreveta, skupit će svoje šake, te u njih proučiti po tri puta sure: Ihlas, Felek i Nas, zatim će u iste te šake proučiti Ajetul Kursiju i zadnja dva ajeta sure El-Bekare. Kad završi sa učenjem, puhnut će u ruke, a zatim će svoje dijete ili djecu, potrati tim rukama od glave prema nogama.

Ili, može da sve to prouči, ali bez puhanja u šake, nego kad završi sa učenjem svega navedenog, da samo puhne u lice svog dijeteta ili djece, te ih bismilom pokrije i bismilom ugasi svjetlo.

Takođe, važno je napomenuti da u dječijoj sobi na zidovima ne bude slika životinja ili ljudi. Allah zna najbolje!
Noviji Stariji