Header

Islam i Zapad


Danas u svetu postoji preko milijarda i pol  muslimana. Značajno je da preko 15.000.000 živi na Zapadu, otprilike podjednako i u SAD i u Evropi.

Tokom sledećih decenija planeta će nastaviti da se skuplja tempom od kojeg zastaje dah usled brzih tehnoloških promena u medijima, transportu, komunikacijama i tako dalje. Zato je jasno da će nekoliko konkretnih primena biti mnogo vrednije nego pomoć u povećanom razumevanju između islama i zapada, uz stav koji bi olakšao napetost između njih. Konfrontacija nije ni nužna ni poželjna, osim toga, postoji mnogo toga zajedničkog, kako u idejama, tako i.....
ljudskim društvima. To bi trebalo sve više istraživati. Treba da budemo sposobni da vidimo drugog i da kažemo "razumemo da si različit, ali takođe razumemo i tu razliku".

Uprkos mnogim površnim razlikama, dublje i postojanije vrednosti su slične: respekt prema znanju, pravdi, saosećanje prema manje privilegovanima, prema zdravom porodičnom životu, potreba da se poboljša sada i ovde. Ovo poslednje je veoma značajno. Islam, za razliku od drugih religija, ne odbacuje svet. Muslimanski ideal pronalazi ravnotežu između stvari sveta (dunya) i ideja religije (dyn); dobar musliman učestvuje i u jednom i u drugom. To uveliko objašnjava moć i popularnost islama u današnjem svetu.

Iako postoji izvorna želja Zapada da razume islam, ljudi imaju problem da ga shvate, možda zbog obostranih neprijateljskih iskustava poslednjih 1000 godina. Lažne slike i ideje su na taj način ovekovečene. Na primer, skoro da nije uzdrmano verovanje da se muslimani loše odnose prema svojim ženama i da muslimanski sveštenici – u vidu mula – tiranišu muslimansko društvo. Pokazaćemo da ove predrasude nisu tačne. Štaviše, Evropljani će instinktivno ukazati na srednji vek prisećajući se duge i mučne borbe za oslobođenje od dominacije crkve. Konfrontirajući slike koje su sami stvorili i nametnuli muslimanima, oni gledaju na vlastitu istoriju. Da bi uvažavao islam, Zapad mora da se usaglasi s vlastitom prošlošću. To je od ključnog značaja ne samo za izgradnju mostova prema otuđenom drugom nego i da bi se proterali duhovi iznutra.

Dobro je prisetiti se da islam nije samo uzrok razvoja islamske civilizacije već je takođe omogućio da se ukoreni i razvije evropska renesansa. Vreme kada je islam bio najčvršće uspostavljen, bilo je, takođe, vreme kada su umetnost, kultura i književnost procvetale, bilo u Španiji ili, kasnije, pod Otomanima, Safidima ili Mulama. Hrišćanska Evropa je bila zatvorena u mrak sve dok islam nije došao na Iberijsko poluostrvo. Vekovima je islam fed grčke, sanskritske i kineske ideje u Evropu. Polako i stabilno Evropa je počela da usvaja ove ideje. Engleska, francuska, nemačka i italijanska društva su počela da istražuju književnost i umetnost iz nove perspektive; tako je posejano seme renesanse.

Ipak, vekovima kasnije, Holivud, jedan od najmoćnijih tvoraca slika, rečito je stvorio rane slike orijenta i muslimana (jedno i drugo su izjednačavani). Polugoli fakiri koji leže na krevetima od eksera, trikovi s konopcem i magični tepisi koji se opiru gravitaciji opisali su misteriozni, nedovoljno shvaćeni orijent. Bilo da su ove ove slike povezivane s orijentom ili ne, one su neodređeno asocirale na islam (Holivud nikada nije bio poseban u pogledu antropološke tačnosti), prenosile su poruku o tome da su na neki način ljudi orijenta drugačiji od drugih ljudskih bića, da su imali neke tajne moći koje nisu bile dostupne Zapadu. Očito je da ekseri buše kožu i da gravitacija ima istu silu za Amerikance kao i za Indijce. Ono što ljude čini drugačijim jeste način na koji ih civilizacija u kojoj žive osuđuje da odgovore realnosti. Budući da nisu bili sposobni da se odupru prirodi i gravitacji, muslimansko može izvesno da izrazi razumevanje realnosti preko islamskih koncepata koji deluju čudno, misteriozno i čak preteće za Zapad.

Kako su onda muslimani različiti? Odgovor je da nisu. Ono što je različito je naglasak koji svaka kultura stavlja na univerzalne aspekte života. U islamu se naglašava da život mora da bude uravnotežen; da osoba mora da se moli, ali takođe da nađe vremena za porodicu; da se mora jesti umereno i da se mora vežbati; da su lična higijena i čistoća nužni; da je seks prirodan, ali da bi ga trebalo svesti na zakonske okvire braka; i tako dalje.

U islam se ne tiče samo anđela i božanskih otkrića. Kao teologija, on generiše osobene društvene prakse u kulturi, manirima, ishrani i jeziku, i u pogledu toga islam je takođe i sociologija. Izreke proroka ohrabruju muslimane da jedni druge toplo prigrle, da izbegavaju trač i klevete, da prihvataju pozive da jedni druge posete, da paze na one koji su bolesni, da se pridruže na sahranama. One se takođe tiču toga da deca treba da poštuju roditelje, da roditelji treba da daju ljubav i emocije deci. Islam ohrabruje društveno delovanje, smisao za zajednicu, smisao pripadnosti, smisao mesta. On objašnjava značajnu elastičnost muslimanskih zajednica u padovima i usponima istorije i njihovo menjanje situacija u različitim nemuslimanskim društvima. Islam je čitava civilizacija; on je filozofija života.

Naravno, ne znači da svaki musliman ima karakter sveca koji nikada ne pomišlja na loša dela. Muslimani imaju iste nagone i želje kao i ljudi bilo gde drugde. Ali kad naruše islamske zakone i običaje, oni se više ne ponašaju u skladu sa islamom.

 

Nekoliko suštinskih termina proizašlih iz islama koje je potrebno objasniti. Neki imaju koren u islamu i autentični su u svojoj upotrebi. Drugi su slobodno upotrebljavani u zapadnim medijima, često netačno. Budući da ćemo preko njih preći na sledećim stranicama, bilo bi korisno da se s njima upoznamo.

Koncept ume (ummah), zajednice ili bratstva, može biti neopipljiv, čak amorfan, ali je veoma moćan. On dopušta da se ideje nose preko nacionalnih granica i može da proizvede emocije gde god muslimani žive. Pojam ume je to što povlači odgovor kada muslimani vide ili čuju da drugi muslimani poriču svoja prava ili da se nad njima vrši brutalna represija kada ih izglasavaju.

Drugi koncept koji je naširoko poznat, ali je obično netačno primenjen je džihad (jihad). Koncept je u zapadnoj literaturi i upotrebi došao do značenja ideje o svetom ratu ili muslimanskom fanatizmu. U stvari, džihad znači borba, a postoje različiti vidovi te borbe; fizičko suprotstavljanje je samo jedan od njih. Sveti prorok je identifikovan s najvećim džihadom kao borbom za prevladavanje strasti i instinkata. Stoga je to mnogo sofisticiraniji i kompleksniji koncept nego što je predstavljen u medijima.

Fetva je još jedna islamska reč koja je postala tekuća na Zapadu zbog njenog objavljivanja protiv Salmana Ruždija, autora Satanskih stihova (1988). Termin prosto znači formalno mišljenje ili odluku sa stanovišta islamskog zakona. Fetvu može da izrekne bilo koji religijski vođa na različite teme. Ona nema status zakona i, zaista, mora da se ratifikuje u odgovarajućem sudu ukoliko hoće da zadobije zakonski status. Njen autoritet je, takođe, uopšteno sveden na kulturne ili geografske granice u okviru kojih muslimansko božansko koje iskazuje fetvu funkcioniše.

Na Zapadu se na islam gleda kao na evangelističku religiju, koja hoće da proširi poruku i ohrabri konverzaciju. To je tačno. Muslimani pokazuju puno entuzijazma u pogledu dave, poziva na islam. Davu obično ne iznosi vlada, već privatne organizacije, vrednim radom i posvećenošću naučnika i običnih ljudi. Konverzacija je zasnovana na zakonskom ključu i običnoj svakodnevnoj aktivnosti. One se obično izvode u lokalnoj moski, a izvodi ih lokalni imam. Muslimanska konverzacija je jednostavna stvar. Ona počiva na objavljivanju vere – šahade. Kada je osoba jednom postala musliman, drugi aspekti muslimanskog života moraju se negovati. Ali to u velikoj meri zavisi od entuzijazma muslimana. On ili ona moraju zadobiti informacije koje su dostupne u lokalnoj moski i preko uslužnih i posvećenih muslimana.

Postoji, takođe, zbrka u pogledu muslimanskih titula – mula, šeik, imam, ajatolah – koje se često upotrebljavaju tako što jedna zamenjuje drugu. Iako se sve odnose na religijsku figuru, ulema (od alim ili učeni), pravi njihovu gradaciju i razliku među njima. Mula (mnogo uvaženiji termini su maulvi ili maulana) na čelu je lokalne moske i često decu podučava Kuranu i molitvama. Šejh ima viši status i više znanja. Imam je starija figura često na čelu velike moske. Titula imama se takođe daje visokouvaženim duhovnim figurama, direktnim naslednicima proroka koji su temelj 12 imamovih šizmi i koje preovlađuje u Iranu. Ajatolah, što znači "znak od Boga", najviša je kategorija alima u šijatskom islamu. Iz redova ajtolaha se biraju ajatolasi al-uzma, veliki ajatolasi (pozicija koju je držao Homeini; ona objašnjava ogromno poštovanje koje je imao). Pir i faqir su termini koje koristi sufi; prvo je gospodar, drugo molilac koji je siromašan. Vali (Wali) je sufijski svetac. Kalifa (Caliph), sultan i šah su ekvivalenti kralja i vladaoca. Kalifa je izvorno naslednik proroka i stoga takođe religijska figura. među muslimanima u južnoj Aziji, šah može, takođe, da znači i naslednik proroka.

Zapadni tumači često upotrebljavaju – ili pogrešno upotrebljavaju – termine uzete iz hrišćanstva i primenjuju ih na islam. Jedan od onih koji je najčešće upotrebljavaju je termin fundamentalizam. Kao što znamo, njegova izvorna primena je ta da označava nekoga ko veruje u fundamente religije, to znači u Bibliju. U tom smislu svaki musliman je fundamentalista, verujući u Kuran i Proroka. Međutim, način koji se koristi u medijima, da označi fanatike ili ekstremiste, ne rasvetljava niti muslimansku misao niti muslimansko društvo. U hrišćanskom kontekstu on je koristan termin; u muslimanskom kontekstu on prosto stvara zbrku budući da po definicji svaki musliman veruje u fundamente islama. Ali čak se i muslimani razlikuju po svojim idejama u pogledu toga kako i u kojoj meri da primene islamske ideje na moderan svet. Ove razlike se primećuju od jednog vremena do drugog, od jedne zemlje do druge, uistinu, od jedne individue do druge. Pa ipak će na zapadnim medijima muslimanu, čak samo i kada govori o islamu, brzo biti prilepljena etiketa fundamentaliste.

Noviji Stariji